Ostoskori

0 tuote(tta)
Ostoskorisi on tyhjä.
Asiakaspalvelu 02-2750060
myynti@carlstahl.fi
ma-pe 08.00-16.00

Carl Stahl oy
A Carl Stahl Group Company

Myynti, toimitus ja maksuehdot                                                                                                          

 

1. Ehtojen soveltaminen:


Nämä jäljempänä esitetyt yleiset myynti- ja toimitusehtomme ovat voimassa kaikkien meidän kanssa tehtyjen sopimusten osalta. Kiistämme nimenomaisesti ristiriidassa olevat tai myyntiehdoistamme poikkeavat tilaajan ehdot, joiden pätevyyttä emme nimenomaisesti ole hyväksyneet.  Myynti- ja toimitusehtomme pätevät myös kaikkiin tuleviin tilaajan kanssa tehtäviin liiketoimiin.

 

2.Sopimuksen solminen: 

 

Meille osoitetut tilaukset, sopimuksen muutokset ja lisäykset sekä lisäsopimukset on tehtävä kirjallisesti. Puhelimitse, verkkokaupassa tilatut ja maksetut  tuotteet   tai muussa muodossa annetut tilaukset katsotaan hyväksytyiksi, kun vahvistus tulee meidän puoleltamme ja lähetämme tai luovutamme tavaran ja laskun. Jos hinnastossa on hinnoitteluvirhe, niin tuotetta ei myydä ilmoitettuun hintaan, vaikka asiakas olisi jo saanut automaattisen tilausvahvistuksen. 

 

3. Hinnat ja pakkauskulut:


Tilauksen antamisajankohtana olevat hinnat ovat voimassa, poislukien mahdolliset hinnotteluvirheet.  Ellei tilausvahvistuksesta muuta ilmene, hintamme ovat toimitusyksikköä kohti netto vapaasti tehtaalla (ex works) ilman pakkausta.  Hintoihin lisätään lakimääräinen alv, joka merkitään laskuun erikseen. Lähetys ja pakkaaminen tapahtuvat meidän toimestamme kohtuullisen harkintamme mukaan. Todisteeksi asianmukaisesta pakkauksesta riittää, kun huolitsija tai rahdinkuljettaja hyväksyy tavaran kuljetettavaksi tai kun vastaanottaja vastaanottaa tavaran ilman reklamointia.

 

4. Maksuehdot ja lasku 


Laskut on maksettava 14 päivän kuluessa laskun päiväyksestä, ellei tilausvahvistuksessa ole toisin määrätty. Tilaajan maksun viivästyessä meillä on oikeus periä vuosittain viivästyskorkoa, joka on 7 % voimassa olevaa peruskorkoa suurempi. Pidätämme kuitenkin itsellämme oikeuden esittää suuremman korvausvaatimuksen viivästyksestä aiheutuneesta vahingosta.  Tilaaja on oikeutettu kuittaamaan maksuvaatimuksiamme vain, jos hänen vastavaatimuksensa on todettu lainvoimaiseksi, riidattomaksi tai kun olemme hyväksyneet sen. 

 

5. Toimitus ja toimituksen viivästyminen


5.1 Vahvistamamme toimitusaika tai toimitusjakso alkaa vasta, kun kaikki liiketoiminnalliset ja tekniset kysymykset on selvitetty.

5.2 Toimitusvelvollisuuteemme liittyy varaus, että saamme tilauksen toteuttamiseen tarvittavat materiaalit täysimääräisinä ja oikein, paitsi jos niiden toimittamatta jättäminen tai viivästys on meidän syytämme. 

5.3 Jos toimitus viivästyy, tilaaja voi asettaa kohtuullisen, vähintään 4 viikon lisämääräajan ja hylkäysuhan ja vetäytyä sopimuksesta lisämääräajan umpeuduttua. Jos sattuu ennalta arvaamattomia tapahtumia, joihin emme voi vaikuttaa, kuten esimerkiksi lakko, työsulku, tuotantohäiriöt, lähtöaineksen toimitusviive tms., riippumatta siitä, kohtaavatko tällaiset esteet meitä vai toimittajaamme, emme ole niistä vastuussa edes silloin, kun olemme aikataulusta jäljessä. Suoritusvelvollisuuksien tai sellaisten lisävelvoitteiden rikkomusta koskevia vahingonkorvauksia, joihin ei liity suoritusvelvollisuutta, voidaan esittää vain, jos olemme syyllistyneet tahalliseen rikkomukseen tai törkeään huolimattomuuteen, joka näytetään toteen. Vastuumme henkeä, ruumista tai terveyttä loukkaavista vahingoista säilyy, jos vahingot johtuvat meidän syyksi luettavasta ja toteen näytetystä tahallisesta velvollisuuden rikkomisesta. 

5.4 Erikoistilausten yhteydessä hyväksytään vähintään 10 %:n yli- tai alitoimitus, mikä otetaan laskutuksessa huomioon.

5.5 Kaikkien toimitusten kohteiden kohdalla pidätämme oikeuden mittoja ja muita teknisiä arvoja koskeviin kaupan alalla yleisiin poikkeamiin, paitsi silloin, jos olemme nimenomaisesti taanneet mittojen noudattamisen.

5.6 Meillä on oikeus toimittaa tilaus kohtuullisissa erissä.

5.7 Mikäli tavaran vastaanotto viivästyy tilaajasta johtuvasta syystä tai tilaaja rikkoo muita myötävaikutusvelvollisuuksia, olemme oikeutettuja vaatimaan korvausta meille aiheutuneista vahingoista mukaan lukien mahdolliset ylimääräiset kustannukset. 

5.8 Mikäli tilaaja ei ota vastaan tavaraa, vastuu tilatun tavaran tahattoman tuhon tai huonontumisen riskistä siirtyy tilaajalle vastaanottamisen viivästymisestä. Kuljetuskustannuksista vastaaminen määräytyy lain määräysten mukaan.

5.9 Vaaranvastuun siirtyminen määräytyy samoin lain määräysten mukaan, kun lähetys luovutetaan rahdinkuljettajalle.

 

6. Puutteita koskevat vaatimukset/vastuu:


6.1 Mikälit toimittamamme tuote on puutteellinen, tilaaja voi vaatia jälkisuoritusta. Pidätämme itsellemme oikeuden valita joko puutteen korjaamisen tai virheettömän tuotteen jälkitoimituksen.

6.2 Tämän ylittävät sopimuksesta vetäytymistä, vähennystä tai vahingonkorvausta koskevat vaatimukset ovat poissuljettuja, paitsi siinä tapauksessa, että jälkisuoritus epäonnistuu. Siinä tapauksessa tilaaja voi saada kauppahinnan alennusta tai valintansa mukaan vetäytyä sopimuksesta, jos puutteita koskevan vastuun kohde ei ole rakennusurakka. Poissuljettuja eivät ole vahingonkorvausvaatimukset, jotka perustuvat meidän syyksi luettavaan ja toteen näytettävään tahalliseen tai törkeän huolimattomaan velvollisuuden rikkomiseen, sekä vahingonkorvausvaatimukset, jotka esitetään henkeä, ruumista tai terveyttä loukkaavasta tahallisesta tai huolimattomasta velvollisuuden rikkomisesta.

6.3 Kun kyseessä ovat vain vähäiset puutteet, tilaajalla ei ole oikeutta vaatia sopimuksen purkamista tai vahingonkorvausta. 

6.4  Emme ole vastuussa tilaajaan nähden ominaisuuksista, joita tämä odottaa myyjän, valmistajan tai niiden apulaisten lausuntojen perusteella etenkin mainoksissa, paitsi jos olemme kirjallisesti vahvistaneet tällaiset ominaisuuksia perustelevat väittämät.

 6.5 Emme myönnä laatu- tai kestävyystakuuta, ellei siitä nimenomaisesti sovita kirjallisesti. Emme ota mitään vastuuta alihankkijoiden ja muiden yritysten antamista puutteellisista asennusohjeista, paitsi jos on todistettavasti osoitettu, että olemme rikkoneet velvollisuutemme törkeällä tavalla.

6.6 Tarkastus- ja reklamaatiovelvollisuutta koskevat lain määräykset. Tilaaja ei voi luopua liiketoiminnallisesta tarkastus- ja reklamaatiovelvollisuudesta.  Tilaajan on suoritettava tavaran saapuessa perusteellinen vastaanottotarkastus.

6.7 Puutteen ilmaantuessa on ostajan tehtävä kirjallinen reklamaation ilman aiheetonta viivästystä. Myyjän on korjattava puute kohtuullisessa ajassa. Puutteellinen tuote on toimitettava ostajan rahdilla myyjälle korjattavaksi , ellei myyjän mielestä muu tapa ole tarkoituksenmukaisempi. Myyjän vastuu ei koske normaalia kulumista tai huononemistä.


 7. Vanhentuminen


Mikäli sopimuspuolet eivät ole sopineet lyhemmästä vanhentumisajasta, puutteita koskevien vaatimusten takuuaika on uusien valmisteiden kohdalla yksi vuosi laskun päivämäärästä. Tämä ei koske vahingonkorvausvaatimusten vanhentumista, jos vaatimukset on esitetty henkeä, ruumista tai terveyttä loukkaavista vahingoista, mikäli vahingot johtuvat meidän syyksi luettavasta ja toteen näytetystä huolimattomasta tai tahallisesta velvollisuuden rikkomisesta.  Tämä vanhentumisaika ei myöskään koske muiden vahinkojen korvausvaatimuksia, jos vahingot johtuvat meidän syyksi luettavasta huolimattomasta tai tahallisesta velvollisuuden rikkomisesta.

 

8. Omistusoikeuden pidätys 


8.1 Pidätämme omistusoikeuden tuotteeseen siihen asti, kunnes olemme saaneet toimitussopimukseen liittyvät saatavat.  Jos tilaaja toimii sopimuksen vastaisesti, etenkin maksuviivästyksen yhteydessä, meillä on oikeus ottaa toimitettu tavara takaisin itsellemme. Tämä ei tarkoita sopimuksesta vetäytymistä, mikäli emme sitä nimenomaisesti ilmoita kirjallisesti.

8.2 Jos olemme tilaajan kanssa jatkuvassa liikesuhteessa, ulottuu toimituksen kohdetta koskeva omistuksen pidätys kaikkiin tähänastisiin avoimiin saataviin.

8.3 Tilaajalla on oikeus tavanomaisen liiketoiminnan puitteissa toimitetun tavaran edelleen myyntiin ja työstämiseen. Tällöin tilaaja kuitenkin luovuttaa meille jo nyt kaikki saatavat, jotka syntyvät edelleen myynnistä ostajalle tai kolmansille osapuolille, kaikkien avointen saataviemme suuruisina. Tilaaja on valtuutettu perimään myynnistä syntyvät saatavat itse; tämä ei vaikuta oikeuteemme periä saatavia. Me sitoudumme kuitenkin olematta ilmoittamatta luovutuksesta ostajille tai kolmansille osapuolille niin kauan kuin tilaaja täyttää maksuvelvollisuutensa meitä kohtaan eikä hakemusta konkurssi- tai sovintomenettelyn aloittamisesta ei ole jätetty eikä maksujen tulo lakkaa.  Tilaaja sitoutuu antamaan meille pyynnöstä kaikki tarpeelliset luovutettuja saatavia koskevat tiedot ja annettava niihin liittyvät asiakirjat. 

8.4 Mikäli tilaaja työstää tai muuntaa toimittamaamme tavaraa, me saamme yhteisen omistusoikeuden uuteen tavaraan siinä suhteessa, mikä tuotteemme arvo on suhteessa toisiin muokattuihin tavaroihin sillä hetkellä, kun muutos on tehty. Muokkaamisen kautta syntyvään uuteen tavaraan pätevät edellä mainitut määräykset vastaavasti.

8.5 Yllä mainittujen määräysten mukaan tilaaja luovuttaa meille myös ne saatavat kolmannelta osapuolelta, jotka syntyvät toimittamiemme tuotteiden yhdistämisestä kiinteään omaisuuteen.

8.6 Sikäli kuin sovitun omistuksenpidätysehdon mukaisten vakuuksien arvo ylittää vaatimuksemme yli 20 %, olemme velvollisia tilaajan pyynnöstä ja valintamme mukaan vapauttamaan vakuudet vakuuden arvon ylittävällä määrällä.

 

9. Palautukset


Mahdollisista palautuksista on aina sovittava etukäteen. Palautukset, joista maksamme rahdin, on pyydettävä meiltä ennen lähettämistä kirjalliset lähetysohjeet. Mikäli palautus johtuu meistä riippumattomista syistä, on palautettava määrä enintään 80% ex.works hinnasta. 


10. Erimielisyyksien ratkaiseminen ja sovelletteva laki 


Tätä sopimusta koskevat erimielisyydet käsitellään Suomen laindäännön mukaan ja  Turun raastuvanoikeudessa.

 

11. Osittainen pätemättömyys


Yksittäisen sopimusehdon pätemättömyys ei vaikuta muiden määräysten pätevyyteen.

 

27.02.2014 (Ver 1)