Asiakaspalvelu 02-2750060
myynti@carlstahl.fi
ma-pe 08.00-16.00

Carl Stahl oy
A Carl Stahl Group Company

Työturvallisuus

 

Työnantaja on vastuussa siitä, että

käytettävät työvälineet täyttävät voimassa olevat määräykset. Nostotöissä käytettävät laitteet on tarkistettava asianmukaisesti, jotta voidaan varmistua niiden turvallisesta käytöstä. Alla olevat ohjeet tarkastuksesta koskevat tuotevalikoimamme tuotteita.

 

Nosturi:

Nosturilla tarkoitetaan konekäyttöistä nostolaitetta, jota käytetään kuorman nostamiseen, laskemiseen ja siirtämiseen ja jossa kuorma liikkuu ainoastaan nostoköyden, -ketjujen tai vastaavan rakenteen ohjaamana. Eli nosturin on oltava ¹konekäyttöinen ja sillä tehdään ²nosto, ²lasku ja ³siirto. Kaikkien em. ominaisuuksien on oltava samanaikaisesti voimassa (1+2+3). Huomaa, että konekäyttöisyyden osalta riittää, että yksikin ominaisuuksista (2-3) on voimassa. Esim. käsikäyttöinen ketjutalja, jossa paineilmakäyttöinen siirtovaunu on nosturi. Tuotevalikoimassamme olevat sähkö- tai paineilmakäyttöiset ketjutaljat, joissa on siirtovaunu, ovat nostureita. Katso alla tarkastamisohjeet max 500 kg nostureille. Mikäli konekäyttöinen ketjutalja on kiinnitetty kiinteästi yhteen paikaan, ei kyseessä ole nosturi.


Nostoapuväline:

Nostoapuvälineellä tarkoitetaan komponenttia tai laitetta, jota ei ole pysyvästi kiinnitetty kohteeseen ja joka on sijoitettu nosturin koukun ja kuorman väliin tai joka on kiinnitetty kuormaan, jotta siihen voidaan tarttua. Tuotevalikoimassamme nostoapuvälineitä ovat mm: vaijeriraksi, kettinkiraksi, nostovyö, päällysteraksi, köysiraksi, levytarrain, nostomagneetti, nostohaarukka, kahmari, nostopalkki,tynnyrinkäsittelylaite, tyhjiötarrain.


Nostoapuvälineyhdistelmä:

Tällä tarkoitetaan esim. seuraavaa kombinaatiota: Nostokisko (IPE palkki), siirtovaunu, kettinkiraksi, nostotalja, nostovyö, irtain nostoapuväline eli nostotarvike (sakkeli)


Irtain nostoapuväline tai nostotarvike:

Irtaimella nostoapuvälineellä tai nykyään nostotarvikkeella tarkoitetaan välinettä, joka auttaa muodostamaan tai käyttämään raksia, kuten silmukkaruuvi, sakkeli, nostorenkaat, rengaspultti.


Tarkastaminen:

Määräykset tarkastamisesta ovat muuttuneet 1.1.2009 alkaen, jolloin astui voimaan uusi käyttöpäätös 403/2008 (korvaa 856/1998). Suurin muutos vanhoihin määräyksiin on, että uuden päätöksen mukaan kiinnitetään huomiota siihen, että työväline on säännöllisellä huollolla ja kunnossapidolla pidettävä turvallisena sen käyttöiän ajan. Työantajan on jatkuvasti seurattava työvälineen toimintakuntoa tarkastuksilla, testauksilla ja muilla sopivalla keinolla Tarkastamisessa on erotettava ennen ensimmäistä käyttöönottoa suoritettava käyttöönottotarkastus ja tämän jälkeen säännöllisesti suoritettavatmääräaikaistarkastukset.

Nosturin tarkastamisessa on otettava huomioon, että säädökset tarkastamisesta eivät koske nosturia, jonka suurin sallittu kuorma on 500 kg. Eli 500 kg sähköketjutaljaa, jossa on siirtovaunu, ei tarvitse tarkistaa näiden määräysten mukaan. Käyttöönottotarkastuksen jälkeen nosturi on tarkistettava 1 vuoden välein. Tarkastuksen saa suorittaa asiantuntija. Tarkastajan pätevyyden suhteen voimassa siirtymäajansäädökset vuoden 2011 loppuun. Nosturin turvalliseksi käyttöajaksi katsotaan normaalisti 10 vuotta, jonka jälkeen on suoritettava perusteellisempi tarkastus.


Työvälineen tarkastaminen

Työvälineellä tarkoitetaan nostoapuvälinettä (esim. nostomagneetti, kettinkiraksi, nostoraksi), nostoapuvälineyhdistelmää, nostotarviketta (sakkeli, nostoruuvi) eli työntekovälinettä yleensä.

Uusien vaatimusten mukaan on työnantajan huolehdittava siitä, että työväline on jatkuvasti toimintakuntoinen. Tarkastukset on hyvä suorittaa työvälineen käytön mukaan. Työvälinettä, jota käytetään paljon, on tarkastettava usein. Toisaalta työvälinettä, jota käytetään esim. kerran kuukaudessa, voidaan tarkistaa harvasti. Uusi lainsäädäntö velvoittaa myös tarkistamaan irtaimet nostoapuvälineet (nostotarvikkeet) esim. sakkelit. Valmistajan ohjeiden merkitys korostuu uudessa järjestelmässä.

Työvälineen toimintakunnon varmistamiseksi tehtävän ja testauksen saa tehdä työvälineen rakenteeseen ja käyttöön perehtynyt pätevä henkilö. Tarvittaessa on syytä käyttää ulkopuolista asiantuntijaa. Luomalla kunnonvalvontajärjestelmän työnantaja varmistaa työvälineiden turvallisuuden.

Lisätiedot: Anton Eastwood

Tarkastusvärit

Metallialan työalatoimikunta suosittelee seuraavien nostoapuvälineiden tarkastuvärien käyttöä.

 

Vuosi

Tarkastusväri

2015

Keltainen

2016

Valkoinen

2017

Vihreä

2018

Oranssi

2019

Sininen

 

Todistuskirjat

Vakiona tuotteen mukana tulee EU vaatimuksenmukaisuusvakuutus, jolla osoitetaan että tuote täyttää kaikki sitä koskevien direktiivien olennaiset vaatimukset. Vaatimuksenmukaisuusvakuutus on usein integroitu lähetyslistaan.

SFS-EN 10204 mukaan tuotteille voidaan antaa myös ainestodistuksia. Kyseistä standardia voidaan soveltaa myös muille kuin metallituotteille.

Valmistusmenetelmäkohtaiseen tarkastukseen perustuvia ainestodistuksia ovat:

Laatuvakuutus: Valmistaja vakuuttaa tuotteiden olevan tilauksen mukaisia.

Koetustodistus: Valmistaja vakuuttaa tuotteiden olevan tilauksen mukaisia ja esitetään valmistusmenetelmäkohtaiseen tarkastukseen perustuvat koetulokset.

Toimituseräkohtaiseen tarkastukseen perustuvia ainestodistuksia ovat:

Vastaanottotodistus 3.1: Valmistaja vakuuttaa tuotteiden olevan tilauksen mukaisia ja esitetään koetulokset. Tuotanto-osastosta riippumaton tarkastaja vahvistaa koetulokset.

Vastaanottotodistus 3.2: Tuotanto-osastosta riippumaton tarkastaja ja ostajan valtuuttama edustaja vakuuttavat tuotteiden olevan tilauksen mukaisia ja esitetään koetulokset.

Ainestodistukset on pyydettävä tuotetta tilattaessa ja niistä peritään aiheutuvat kulut.


 SÄHKÖKETJUTALJAN VALINTA                                                                                                                           

Valinnan lähtökohta on luonnollisesti suurin nostettava kuorma lisättynä nostoapuvälineen omalla painolla (kettinki, koukku, traversi jne.). Kuten jäljempänä todetaan, saattaa olla syytä valita sähköketjutalja, jonka työkuorma ylittää nostettavan kokonaiskuorman,  kun tutkitaan valittavan nostoapuvälineen kokonaistaloudellisuutta.

Katso ohjeet täältä